2022 Výška preddavkov na poistné pre rok 2022

Výška preddavkov na poistné pre rok 2022

05.03.2022 (Sobota)

SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu zdravotného poistného najneskôr do 08.02.2022 a tiež aj zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr do 28.02.2022.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac. Odvody sa platia vždy mesiac dozadu (v mesiaci Február za mesiac Január).

 

Výška preddavkov na poistné podľa typu platiteľov poistného:

 • - samoplatiteľ: minimálny preddavok je v sume 79,31 € (samoplatiteľ so zdravotným postihnutím v sume 39,65 €). Minimálny vymeriavací základ je 566,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 133 € priemernej mesačnej mzdy) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím).
 • - zamestnanec: minimálna ani maximálna výška odvodu nie je limitovaná. Platí sa z príjmu, ktorý zamestnanec dosiahol v mesiaci v príslušnej sadzbe poistného (4 % z príjmu, resp. 2 % z príjmu u zamestnancov so zdravotným postihnutím)
 • - zamestnávateľ: minimálna ani maximálna výška odvodu nie je limitovaná. Platí sa z príjmu, ktorý zamestnanec dosiahol v mesiaci v príslušnej sadzbe poistného (10 % z príjmu, resp. 5 % z príjmu u zamestnancov so zdravotným postihnutím).
 • - SZČO: minimálny vymeriavací základ je 566,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 133 € priemernej mesačnej mzdy) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím). Potom preddavok za mesiac:
 • = je minimálne 79,31 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého", t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %),
 • = je minimálne 39,65 € pre SZČO so zdravotným postihnutím a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého", t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %),
 • = nie je určený pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu. Suma preddavku je vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2019.
 • - platiteľ dividend (spoločnosť, ktorá vypláca dividendy): minimálny preddavok nie je určený a maximálny je najviac 67 980,00 € (vypočítaný ako 60-násobok 1 133 € Ø mesačnej mzdy).

 

Ako a kam platiť poistné

 • - bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet zdravotnej poisťovne,
 • - poštovým poukazom,
 • - v hotovosti na všetkých kontaktných miestach.

 

Bankové spojenie pre tuzemskú platbu

 •  
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • - Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32 Bratislava 810 05
 • - IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
 • - SWIFT / BIC: SPSRSKBA
 • - Konštantný symbol: 3558
 • - Variabilný symbol bude nasledovný pre Živnostníkov a samoplatiteľov:
 • - rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0) pre platbu preddavku na poistné),
 • - pre úhradu výkazu nedoplatkov: Číslo výkazu nedoplatkov
 • - Špecifický symbol je v tvare: MMRRRR (MM je mesiac, RRRR je rok) - obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné.
 •  

 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • - Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32 Bratislava 810 05
 • - IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534
 • - SWIFT / BIC: SPSRSKBAXXX
 • - Konštantný symbol: 3558
 • - Variabilný symbol bude nasledovný pre Živnostníkov a samoplatiteľov:
 • - pre platbu preddavku: Vaše rodné číslo
 • - pre úhradu výkazu nedoplatkov: Číslo výkazu nedoplatkov
 • - Špecifický symbol je v tvare: RRRRMM, (RRRR je rok a MM je mesiac), (napr. za február 2021 v tvare 202102). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti
 •  

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • - Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32 Bratislava 810 05
 • - IBAN: IBAN je uvedený pri každej pobočke:
 •    = Bratislavský kraj
 •          Bratislava (SK42 8180 0000 0070 0022 1411);  
 •    = Trnavský kraj
 •          Dunajská Streda (SK45 8180 0000 0070 0022 1454);
 •          Galanta (SK23 8180 0000 0070 0022 1462);
 •          Senica (SK98 8180 0000 0070 0022 1470); 
 •          Trnava (SK67 8180 0000 0070 0022 1446);
 •    = Trenčiansky kraj
 •          Považská Bystrica (SK48 8180 0000 0070 0022 1497);
 •          Prievidza (SK63 8180 0000 0070 0022 1518);
 •          Trenčín (SK70 8180 0000 0070 0022 1489);
 •     = Nitriansky kraj
 •          Komárno SK19 8180 0000 0070 0022 1534;
 •          Levice (SK94 8180 0000 0070 0022 1542);
 •          Nitra (SK41 8180 0000 0070 0022 1526);
 •          Nové Zámky (SK72 8180 0000 0070 0022 1550);
 •          Topoľčany (SK44 8180 0000 0070 0022 1569);
 •    = Banskobystrický kraj
 •          Banská Bystrica (SK22 8180 0000 0070 0022 1577);
 •          Lučenec (SK97 8180 0000 0070 0022 1585);
 •          Rimavská Sobota (SK75 8180 0000 0070 0022 159);
 •          Zvolen (SK15 8180 0000 0070 0022 1606);
 •          Žiar nad Hronom (SK90 8180 0000 0070 0022 1614);
 •    = Žilinský kraj
 •          Čadca (SK46 8180 0000 0070 0022 1630);
 •          Dolný Kubín (SK18 8180 0000 0070 0022 1649);
 •          Liptovský Mikuláš (SK93 8180 0000 0070 0022 1657);
 •          Martin (SK71 8180 0000 0070 0022 1665);
 •          Žilina (SK68 8180 0000 0070 0022 1622);
 •          Ružomberok (SK93 8180 0000 0070 0022 1657);
 •    = Prešovský kraj
 •          Bardejov (SK27 8180 0000 0070 0022 1681);
 •          Humenné (SK42 8180 0000 0070 0022 1702);
 •          Poprad (SK20 8180 0000 0070 0022 1710);
 •          Prešov (SK49 8180 0000 0070 0022 1673);
 •          Stará Ľubovňa (SK89 8180 0000 0070 0022 1729);
 •          Svidník (SK67 8180 0000 0070 0022 1737);
 •          Vranov nad Topľou (SK45 8180 0000 0070 0022 1745);
 •     = Košický kraj
 •          Košice (SK23 8180 0000 0070 0022 1753);
 •          Michalovce (SK98 8180 0000 0070 0022 1761);
 •          Rožňava (SK48 8180 0000 0070 0022 1788);
 •          Spišská Nová Ves (SK26 8180 0000 0070 0022 1796);
 •          Trebišov (SK63 8180 0000 0070 0022 1809).
 • - SWIFT / BIC: SPSRSKBAXXX
 • - Konštantný symbol:
 •    = pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné je: 3558;
 •    = pri úhradách sankcií je: 0058
 • - Variabilný symbol bude nasledovný pre Živnostníkov a samoplatiteľov:
 • = zamestnávatelia – IČO zamestnávateľa doplnené (na konci) dvomi nulami alebo kódom pobočky, prípadne pridelené číslo platiteľa príslušnou pobočkou VšZP,
 • = SZČO – rodné číslo fyzickej osoby (ak je rodné číslo 9-miestne, tak na konci doplnené nulou), prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP,
 • = ostatní platitelia – rodné číslo (ak je rodné číslo 9-miestne, tak na konci doplnené nulou), prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP.
 • - Špecifický symbol je v tvare: RRRRMM, (RRRR je rok a MM je mesiac), Špecifickým symbolom si platiteľ označuje to obdobie, za ktoré chce preddavok odviesť (napr. za február 2021 v tvare 202102).
 •  
Zistiť viac o verejnom zdravotnom poistení
 •  
 • Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.       .
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.          .
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s..