Licenčné podmienky Všeobecné podmienky portálu www.poisti.sk

Všeobecné podmienky portálu www.poisti.sk

Všeobecné Obchodné podmienky

spoločnosti KFS, spol. s r.o.,

pre uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby na diaľku (ďalej len VOP)

 

 • Článok I.
 • Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z vykonávaného finančného sprostredkovania.

1.1. Spoločnosťou poskytujúcou finančné služby podľa zákona je samostatný finančný agent KFS, spol. s r. o., Prostějovská 103, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36 668 150, DIČ: 20 22 244 983 e-mail info@poisti.sk je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 17701/P a v Registri finančných agentov, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom PAG 050593 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom webových domén. - portálu www.poisti.sk. Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým internetovým stránkam portálu, k ich obsahu, spôsobu vizuálneho zobrazenia stránok, k informáciám a materiálom na nich uvedených, ako aj k ich logickému a grafickému spôsobu usporiadania, sú majetkom prevádzkovateľa

 • 1.2. Spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta a na základe  rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-2114/2007/PLP podľa zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve  a doplnení niektorých zákonov vykonáva činnosť v sektoroch:
 • - sektor poistenia alebo zaistenia
 • - sektor starobného dôchodkového sporenia  

1.3. Spoločnosť vykonáva sprostredkovateľskú činnosť na základe zmluvy s viacerými Finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. Spoločnosť, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach žiadnej  Finančnej inštitúcie. Žiadna spolupracujúca Finančná inštitúcia ani osoba, ktorá Finančnú inštitúciu ovláda, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Spoločnosti.  

1.4. Spoločnosť poskytuje záujemcovi o poistenie komplexné finančné služby v oblasti poistenia a zhodnotenia, návrh, optimalizáciu, dojednanie - uzatvorenie, správa poistenia atď. (ďalej len „finančné služby“), pričom záujemcovi o poistenie umožňuje uzatvoriť poistenie (vybrané druhy poistenia) on-line prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov poistenia (obchodníkov, spolupracovníkov). Zároveň poskytuje možnosť prostredníctvom vyplnenia dotazníka na uzatvorenie zmluvy na starobné dôchodkové sporenie si ju aj uzatvoriť.

1.5. Tieto obchodné podmienky v platnom znení v deň uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy.

 • 1.6.   Orgánmi dozoru sú:
 • a.  Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“), Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava,    Oddelenie dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom.
 • b. Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

 

 • Článok II.
 • Definícia pojmov

2.1.    Záujemca (o finančné služby)– Potenciálny klient - Klient (ďalej len „Klient“) pod týmto pojmom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál a ktorá je Klientom, Potenciálnym klientom alebo ich zástupcom v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo záujemcom o kúpu niektorého produktu na portáli.

2.2.    Finančná inštitúcia (ďalej tiež „poisťovňa“)  je finančná inštitúcia v zmysle § 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, s ktorou má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, predovšetkým najmä poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, ktorá  je  držiteľom  príslušnej  licencie  na poisťovanie alebo licenciu na dôchodkové sporenie dôchodková správcovská spoločnosť.

2.3.    Objednávka - sa rozumie, že si Klient môže objednať formou vyplneného a odoslaného formulára na portáli Spoločnosti, návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu alebo uzatvorenie si starobného dôchodkového sporenia.

2.4.    Návrh poistnej zmluvy – sa rozumie návrh poistnej zmluvy realizovaný na základe objednávky  poistenia prijatej sprostredkovateľom od Klienta. Objednávka poistenia prijatá Spoločnosťou je podkladom pre zaslanie návrhu poistnej zmluvy. Návrh poistnej zmluvy sa stáva poistnou zmluvou podľa poistných podmienok jednotlivých poisťovní až po zaplatení prvého poistného a potvrdením návrhu poistnej zmluvy poisťovňou.

2.5.    Formulár dojednania – sú to stránky na portáli na ktorých Klient vypĺňa údaje potrebné pre objednávku návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy.

2.6.    Poistné - sa rozumie zobrazená cena za poistný produkt na ktoromkoľvek portály elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Spoločnosť, je konečná a v zmysle ustanovení § 28 až § 42 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“) nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Klient uhrádza poistné výlučne príslušnej poisťovni.

2.7.    Webová stránka spoločnosti je  www.kfs.sk a www.poisti.sk.

2.8.    Webová doména (ďalej len portál) podľa týchto VOP slúži na porovnanie ponúk poistenia v jednotlivých Finančných inštitúciách na základe Klientom zadaných údajov a na uzatvorenie poistenia alebo starobného dôchodkového sporenia on-line

2.9.    Porovnanie ponúk poisťovni na portáli sa realizuje prostredníctvom softwarovej On-line aplikácie - Poistná kalkulačka je prevádzkovaná Spoločnosťou a sa nachádza na Webovej stránke Spoločnosti, ktorá ako prostriedok diaľkovej komunikácie na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom formulári alebo formulároch umožňuje porovnanie produktov Finančných inštitúcii alebo niektorých ich parametrov a následné uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby na diaľku. Pri porovnaní produktov Spoločnosť vychádza z informácií poskytnutých Finančnou inštitúciou, o ktorej produkt sa jedná. Spoločnosť pri porovnaní produktov vychádza výlučne s objektívne merateľných faktov a predpokladov, ako sú predovšetkým výška poistného krytia, poistného a spoluúčasti.

2.10Neprofesionálny klient je klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

2.11. Profesionálny klient je klient, ktorý nenapĺňa definíciu Neprofesionálneho klienta.

 

 • Článok III
 • Spôsob dojednania poistenia a uzatvorenia poistnej zmluvy na diaľku

3.1.    Na používanie portálu Spoločnosti, vrátane akejkoľvek on-line aplikácie, ako aj na akýkoľvek zmluvný vzťah, ktorý medzi Klientom a Spoločnosťou môže vzniknúť pri poskytovaní finančného sprostredkovania sa vzťahujú tieto VOP, ale aj príslušné právne predpisy. Prihlásením sa na portál Spoločnosti vyjadruje Klient svoj súhlas s týmito VOP. Ak Klient s týmito VOP nesúhlasí je povinný portál Spoločnosti ihneď opustiť.

3.2.    Uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy sa riadi týmito VOP a spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1961 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“), zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi SR a Európskej únie a poistnými podmienkami konkretnej poisťovne, ktorej poistný produkt si Klient vybral.

3.3.    Portál Spoločnosti poskytuje Klientovi možnosť dojednania návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy na diaľku. Spoločnosť alebo poisťovňa následne doručia Klientovi návrh poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu, vrátane všetkých poistných zmluvných dokumentov elektronicky vo formáte pdf.

3.4.    Návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu si Klient môže objednať aj formou vyplneného a odoslaného formulára na portáli Spoločnosti.

3.5.    Po odoslaní vyplneného formulára, sa Klientovi na portáli zobrazí potvrdenie o jeho prijatí a zaslaní návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy. Zároveň Klient dostane na svoju e-mailovú adresu automaticky oznámenie o prijatí formulára - objednávky do elektronického systému sprostredkovateľa. V prípade potreby na e-mailovú adresu Klienta môžu byť zasielané aj ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.6.    Následne Klient e-mailom dostane potvrdenie o doručení objednávky a návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, ale aj poistnú zmluvu obsahujúcu informáciu o poisťovateľovi, údaje o Spoločnosti, údaje o názve a špecifikácii poistného produktu, údaje o výške a splatnosti poistného, prípadne iné nevyhnutné údaje.

3.7.    Ak sa Klientovi po odoslaní objednávky nezobrazí potvrdenie, že objednávka bola prijatá, to znamená, že objednávka prijatá nebola. V prípade, že sa potvrdenie objednávky zobrazí, ale Klient nedostane potvrdzujúci email, je potrebné okamžite kontaktovať Spoločnosť telefonicky alebo mailom, za účelom potvrdenia objednávky.

3.8.    Spoločnosť jednoznačným, jasným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval klienta pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa platobných, obchodných, reklamačných a iných podmienok.

3.9.    Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva dojednaná na diaľku nadobúda platnosť až uhradením poistného klientom a pripísaním poistného na účet príslušnej poisťovne. Ak poistné nie je uhradené do dňa stanoveného návrhom poistnej zmluvy, poistnou zmluvou alebo poistnými podmienkami poisťovne, návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nenadobudla platnosť. Poistná zmluva alebo návrh poistnej zmluvy môže nadobudnúť aj okamžitú platnosť, ak je to stanovené v poistných podmienkach danej poisťovne.

 

 • Článok IV
 • Zrušenie návrhu zmluvy na diaľku a odstúpenie od zmluvy na diaľku.

4.1.    Klient je oprávnený Spoločnosť požiadať o storno odoslanej objednávky poistenia po doručení potvrdenia o prijatí objednávky, návrhu na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy na jeho e-mail a to zaslaním takejto požiadavky Spoločnosti e-mailom na info@poisti.sk alebo telefonicky SMS.

4.2.    Ak Klient doručí Spoločnosti požiadavku na storno objednávky v tom prípade sa má za to, že Klient nemá záujem o objednané poistenie a že má záujem o storno návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy, ktoré mu boli sprostredkovateľom zaslané.

4.3.    Storno objednávky, návrhu poistne zmluvy môže Klient žiadať bez uvedenia  dôvodu.

4.4.    Spoločnosť storno objednávky vykoná bez zbytočného odkladu vo svojom informačnom systéme a zároveň oboznámi poisťovňu, o tejto skutočnosti, ak to je potrebné.

4.5.    Klient storno objednávky možné vykonať len v prípade, pokiaľ sa návrh poistnej zmluvy nestal platným a nevznikla platná poistná zmluva. Začiatkom platnosti poistnej zmluvy (zaplatením poistného alebo podpisom poistnej zmluvy) je preukázané, že Klient akceptoval dojednanie poistenie v plnom rozsahu a ak nemá záujem o takéto poistenie, je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu podľa platných poistných podmienok príslušnej poisťovne a príslušných právnych predpisov.

4.6.    Klient je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.

 

 • Článok V
 • Práva  a povinnosti  Klienta

5.1.    Klient má možnosť využiť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (Zmluvy na diaľku) a to predovšetkým prostredníctvom On-line aplikácie.

5.2.    Klient má právo byť Spoločnosťou oboznámený s príslušnými  informáciami podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

5.3.    Klient je povinný poskytnúť Spoločnosti v poistnej kalkulačke a vo formulári dojednania poistenia výlučne pravdivé, úplné a presné údaje, a to predovšetkým:  

 • - všetky požadované údaje týkajúce sa osoby poistníka, respektíve držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia a predmetu poistenia (hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, a zodpovednosti),
 • - všetky požadované údaje  týkajúce  sa zabezpečenia  predmetu  poistenia  bezpečnostnými systémami  proti vlámaniu, odcudzeniu, poškodeniu, nesmie zamlčať žiadnu skutočnosť, ktorá sa tyká predmetu poistenia, a má vplyv výšku a obsahu poistenia a pod.
 • - všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia.

5.4.    Klient prehlasuje, že informácie a údaje vrátane osobných údajov, ktoré uviedol na portáli Spoločnosti v poistnej kalkulačke s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo iný produkt sú pravdivé, úplné, presné a jednoznačné a že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely, ako je účel uvedený klientom v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. V prípade, že  Klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nepravdivé, nesprávne alebo neúplné údaje, alebo zamlčí niektorú skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škodu, ktorá týmto jeho konaním vznikne Spoločnosti alebo Finančnej inštitúcii.

5.5.    Klient je povinný podrobne oboznámiť sa pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby zmluvy na diaľku so VOP a podmienkami pre uzatváranie Zmlúv na diaľku, vrátane preštudovania návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby na diaľku a všetkých dokumentov, ktoré sú jej súčasťou. V prípade, že Klient akejkoľvek podmienke alebo okolnosti nerozumie alebo si nie je istý ohľadom možných následkov poskytnutia finančnej služby, môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť alebo Finančnú inštitúciu o vysvetlenie. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania sprostredkovanej finančnej služby.  

5.6.    Klient  má právo  v  zmysle  Zákona  o finančnom  sprostredkovaní  a  finančnom poradenstve požiadať Spoločnosť o oznámenie výšky provízie za ním objednaný poistný produkt.

5.7. Klient je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.

5.8.  Obhliadka predmetu poistenia. Ak podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy na daný poistný produkt vykonať obhliadku, Klient je povinný v súčinnosti so spolupracovníkom Spoločnosti tuto obhliadku produktu poistenia vykonať. V takýchto prípadoch v zmysle poistných podmienok príslušnej poisťovne návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nie sú účinné do vykonania obhliadky.

5.9. Klient berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby mu vznikajú práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

 

 • Článok VI
 • Práva a povinnosti Spoločnosti

6.1. Spoločnosť trvale zabezpečuje v maximálnej možnej miere aktuálnosť ponúk poistenia uvedených na svojom portáli. Zverejnenie a aktualizácia jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych produktov poisťovni sú v podstate priamo závislé od ich oznámenia poisťovňou Spoločnosti. Spoločnosť týmto nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek zmenu zmluvných podmienok alebo sadzieb, o ktorých poisťovňa Spoločnosť včas neinformovala a ktoré nemohli byť vzhľadom na časové a technické možnosti zmenené, nahradené alebo doplnené.

6.2.    Spoločnosť je povinná dodržiavať všetky povinnosti stanovené platnými právnymi predpismi SR a Európskej únie, najmä Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, Zákonom o poisťovníctve, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane osobných údajov.  

6.3.    V prípade, že sa ponuka poistenia uvedená na portáli Spoločnosti stala neaktuálnou a Klient už odoslal objednávku poistenia prostredníctvom portálu, Spoločnosť a poisťovňa si vyhradzujú právo o tejto skutočnosti Klienta v čas informovať a žiadať ho prijatie aktualizovanej ponuky. Ak klient nebude s aktualizovanou ponukou súhlasiť, objednávka poistenia bude považovaná za neplatnú a Spoločnosť v takom prípade ponúkne Klientovi možnosť odstúpiť od poistnej zmluvy. Odstúpiť od poistnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Klient doručením e-mailu alebo SMS s Spoločnosti.

6.4.    V prípade, že klient už uhradil poistné alebo jeho časť na účet poisťovne, poisťovňa má povinnosť vrátiť Klientovi už uhradenú výšku poistného alebo jeho časť v zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovne.

6.5.    Ak je v ponuke na poskytnutie finančnej služby alebo v Zmluve o poskytnutí finančnej služby nesprávne uvedená sadzba, Spoločnosť alebo poisťovňa si vyhradzujú právo o takejto skutočnosti Klienta informovať a žiadať úpravu sadzby na správnu hodnotu podľa príslušného sadzobníka  poisťovne. V prípade, že Klient nebude s úpravou sadzby súhlasiť, bude Spoločnosť alebo poisťovňa postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane možnosti odvolania ponuky alebo ukončenia Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

 • Článok VII
 • Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu

7.1. Vlastníkom a prevádzkovateľom portálov www.kfs.sk a www.poisti.sk je spoločnosť KFS, spol. s r. o., IČO: 36 688 150, Prostějovská 103, 080 01 Prešov.

7.2. Obsah jednotlivých stránok portálu alebo ich časť vrátane textov, grafické usporiadanie a štruktúry stránok, webový dizajnu, ako aj obsah a štruktúra e-mailov zasielaných klientom prevádzkovateľom, sú chránené autorským právom. Všetky logá finančných inštitúcii použité na stránkach prevádzkovateľa sú registrované príslušnými subjektmi.  

7.3. Webové stránky prevádzkovateľa určené výhradne pre osobné účely a nie komerčné, ani ich obsah nie je možné využívať na uzatvorenie poistenia iným subjektom, ktorý podniká podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Obsah stránok alebo ich časť, nesmie byť kopírovaná, alebo inak upravovaná, ani šírená bez výslovného a písomného súhlasu prevádzkovateľa v opačnom prípade to bude považované za poškodzovanie prevádzkovateľa, ktorý sa v takom prípade bude domáhať svojich práv všetkými dostupnými prostriedkami.

7.4. Niektoré informácie, uvedené na stránkach prevádzkovateľa môžu byť sčasti prevzaté od poisťovateľov a ďalších tretích strán a tieto tretie strany preto nesú aj primárnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť a technickú presnosť. Zároveň prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať a meniť stránky a informácie na nich uvedené, bez predchádzajúceho upozornenia.

7.5. Stránky portálu Spoločnosti je možné opustiť kliknutím na loga alebo internetové adresy jednotlivých poisťovní alebo obchodných partnerov. Stránky iných subjektov nie sú stránkami prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ preto nezodpovedá za ich obsah či informácie na nich uvedené.

7.6. Portálové  stránky prevádzkovateľa majú vlastnú tlačovú formu a je možné ich tlačiť priamo bez akýchkoľvek úprav.

 

 • Článok VIII
 • Dodacie a platobné podmienky finančných služieb

8.1.    Klientovi môžu byť všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy a/alebo VOP zo strany
Spoločnosti dodané na jeho elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte Spoločnosti, ak nie je vo OP alebo v Zmluve stanovený pre daný dokument iný záväzný spôsob doručovania.

8.2. Písomnosti v listinnej podobe môžu byť Klientovi doručované buď osobne alebo prostredníctvom doručovateľa s poštovou licenciou, pričom zásielka bude zaslaná doporučenou poštou. Doručovanie bude prebiehať na adresu Klienta uvedenú v klientskom konte Klienta. V prípade, že nedôjde k prevzatiu doručovanej zásielky Klientom, považuje sa zásielka za doručenú aj v prípade, že bude vrátená doručovateľom, a to ako z dôvodu, že nebol zastihnutý, tak z dôvodu, že si Klient zásielku v úložnej lehote nevyzdvihol, tak aj z dôvodu, že na uvedenej adrese sa Klient už nezdržiava, zmenil svoje trvalé bydlisko/sídlo či sa z tejto adresy už odsťahoval alebo že nemá schránku, ako aj z dôvodu, že Klient odmietol doručovanú zásielku prevziať. V týchto prípadoch sa zásielka považuje za doručenú tretí deň po jej podaní na poštovú prepravu. Ustanovenia tohto článku VOP sa uplatňujú primerane aj na doručovanie písomností v listinnej podobe Spoločnosti Klientom.

8.3. Ak Spoločnosť dostane objednávku návrhu poistnej zmluvy napr. na povinné zmluvné poistenie doručí klientovi e-mailom potvrdenie o poistení zodpovednosti a tzv. bielu kartu, na ktorej je uvedená jej platnosť. Bielu a zelenú kartu, ktoré sú platné na celé poistné obdobie, je klientovi povinná zaslať v tlačenej podobe príslušná poisťovňa. Sprostredkovateľ nezodpovedá za omeškanie ich doručenia alebo prípadné nedoručenie.

8.4. V prípade, že klient po odoslaní objednávky zistí nepresnosť, chybu v ním zadaných údajoch, je povinný bezodkladne kontaktovať sprostredkovateľa e-mailom na info@poisti.sk alebo telefonicky na aktuálne čísla zverejnené na portáli a požiadať o opravu.

8.5. Klient je pri elektronicky zasielaných dokumentoch povinný skontrolovať si vo svojej e-mailovej schránke aj priečinok s nevyžiadanou poštou (tzv. SPAM), kam môže byť e-mail od sprostredkovateľa zaradený. Klient je pri odosielaní objednávky Sprostredkovateľovi na túto skutočnosť upozornený, Sprostredkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za nesplnenie dodacích podmienok podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že predmetné dokumenty neboli doručené v priebehu niekoľkých hodín ani do priečinku s nevyžiadanou poštou, klient v takom prípade je povinný kontaktovať Sprostredkovateľa, ktorý všetky dokumenty klientovi opätovne zašle.

8.6. Platby za poistné produkty (poistné) platí výlučne na účet príslušného zmluvného poisťovateľa v zmysle návrhu poistnej zmluvy. Sprostredkovateľ poistenia neprijíma (neinkasuje) poistné ani iné finančné prostriedky od klienta. Sprostredkovateľ poistenia nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne klientovi pri nedodržaní platobných podmienok.

8.7. Klient je povinný zaplatiť príslušnej vybranej poisťovni poistné za objednané poistenie alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia v lehote podľa poistnej zmluvy poštovou poukážkou na pošte, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom v banke na účet poisťovne, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve. V prípade, že klient zaplatí poisťovni poistné bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá suma poistného pripísaná na účet poisťovne, pokiaľ nie je v poistných podmienkach uvedené inak.

8.8. Spoločnosť neručí za zmeny poistného, poistných podmienok alebo rozsahu poistného krytia, o ktorých ho partnerské Finančné inštitúcie včas neinformovali.

8.9. Ak klient nezaplatí poistné v lehote stanovenej poisťovňou, poisťovňa je oprávnená odoprieť klientovi poistné plnenie v prípade vzniku škodovej udalosti.

8.10. Všetky platby, poistné alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia je klient povinný uhrádzať v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej služby prese určenému subjektu, spravidla Finančnej inštitúcii, s ktorou Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvoril na základe finančného sprostredkovania Sprostredkovateľom.

8.11. Žiaden zamestnanec ani spolupracovník Sprostredkovateľa nie je oprávnený ani nesmie prijať od klienta akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

 • Článok IX.
 • Klientske konto

9.1.    Za účelom poskytnutia ďalších služieb finančného sprostredkovania je Klientovi po uzatvorení prvej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby automaticky vytvorené vlastné klientske konto, ktorého účelom je uchovanie už poskytnutých informácií a údajov o Klientovi a uchovanie akýchkoľvek predtým uzavretých Zmlúv o poskytnutí finančnej služby a všetkých s tým súvisiacich dokumentov. Klient si môže prostredníctvom Webovej stránky Spoločnosti zriadiť klientske konto aj pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Zabezpečenie konta je chránené prístupovými údajmi, t.j. menom a heslom. Prístupové údaje ku klientskemu kontu sú Klientovi posielané na ním vopred zadanú e-mailovú adresu.

9.2.    Klient je povinný svoje prístupové údaje starostlivo chrániť a zabezpečiť ich pred akýmkoľvek zneužitím, inak zodpovedá za akékoľvek škody a následky tým vzniknuté.

 

 • Článok X.
 • Ochrana osobných údajov

10.1.  Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok, sú spracované v zmysle Zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov.

10.2.  Spoločnosť v plnom rozsahu rešpektuje súkromie svojich Klientov a ochranu ich osobných údajov a poradenstve pristupuje profesionálne, citlivo a dodržiava príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov. Spoločnosť a jej podriadení finanční agenti prehlasujú, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budú konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudú obchádzať. Spoločnosť vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo povinnosti ustanovenej sprostredkovateľovi 

10.3.  Spoločnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania, a to predovšetkým pri výpočte poistného a predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy potrebuje od Klienta alebo jeho zástupcu získať požadované osobné údaje pre konkrétny produkt, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Klientom.

10.4. Sprostredkovateľom je spoločnosť KFS, spol. s r. o., Prostějovská 103, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36 668 150. je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska v podregistri poistenia a zaistenia pod registračným číslom PAG 050593 a vykonáva činnosť samostatného finančného agenta.  

10.5.  Prevádzkovateľom portálu www.poisti.sk je spoločnosť KFS, spol. s r. o., Prostějovská 103, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36 668 150. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 17701/P.

10.6. Spoločnosť  spracúva osobné údaje klientov za účelom poskytnúť im požadované finančné služby pri vykonávaní činnosti finančného sprostredkovania v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

10.7.  Dotknutou osobou podľa zákona je fyzická osoba - Klient alebo Potenciálny klient alebo jeho zákonný zástupca, ktorého osobné údaje sa spracúvajú za účelom vypracovania ponuky finančnej služby.

 • 10.8. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie Klienta a na ďalšie účely uvedené v § 31 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je Spoločnosť oprávnená od klienta alebo zástupcu klienta v súlade s §31 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie:
 • a. osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 • b. identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu;
 • c. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty;
 • d. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s Spoločnosťou;

10.9. Osobné údaje Klienta alebo Potenciálneho klienta z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje bodu 10.8 písm. b) až d) tohto článku, je Spoločnosť oprávnená získavať od Klienta, alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.

10.10.Spoločnosť môže v niektorých prípadoch na vykonávanie finančného sprostredkovania, najmä na výpočet poistného, na predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a uzatvorenie tejto zmluvy, poskytnutie aj iných finančných služieb a na vedenie požadovaných záznamov o sprostredkovaní finančných služieb potrebovať od Klienta, alebo ich zástupcu ďalšie osobné údaje podľa poistného produktu nad rámec uvedený v bode 10.7 tohto článku, a to v rozsahu: evidenčné číslo vozidla, VIN, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, číslo bankového účtu, ako aj ďalšie údajov ktoré Klient, alebo ich zástupca poskytne Spoločnosti predovšetkým odoslaním prostredníctvom poistnej kalkulačky respektíve formulára nachádzajúceho sa na portáli Spoločnosti alebo odoslaním emailu Spoločnosti, alebo s iným účelom súvisiacim s finančným sprostredkovaním, než je uvedený v bode 10.7 tohto článku. Spoločnosť takéto osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo nesprístupňuje iným príjemcom, s výnimkou poisťovne, o poskytnutie finančnej služby ktorej má Klient záujem. Takéto osobné údaje Spoločnosť spracúva výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby.

10.11.  Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje dotknutých osôb odoslané v návrhu na uzavretie poistenia aj osobné údaje na marketingové účely medzinárodným bezpečnostným certifikátom.

10.12.  Nevyhnutné osobné údaje budú oznámené tretej strane, ktorou je finančná inštitúcia (poisťovňa), u ktorej dotknutá osoba uzatvára zmluvu o poskytnutí finančnej služby. Spoločnosť túto skutočnosť oznamuje dotknutej osobe prostredníctvom zoznamu všetkých partnerských poisťovní na svojom portáli. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný verejne prístupný.

10.13. Klient - dotknutá osoba vyplnením požadovaných údajov v poistnej kalkulačky na webovej stránke Spoločnosti a pred odoslaním objednávky, návrhu poistnej zmluvy, poistnej zmluvy alebo formulára vyhlasuje, že sa na portáli Spoločnosti dôkladne oboznámil so VOP im porozumel a v plnom rozsahu s nimi súhlasí a znak súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely na použitie jej osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách, nových produktoch a službách ponúkaných oprávnenými subjektmi, zľavách, benefitoch a iných marketingových akciách a na marketingovú činnosť pre produkty a služby ponúkaných oprávnenými subjektmi. Každá dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek e-mailom alebo písomne oprávnený subjekt požiadať o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ.

10.14.  Niektoré formuláre, ktoré vypĺňa Klient alebo Potenciálny klient (napr. on-line poistná kalkulačka) obsahujú možnosť zapamätania si vyplnených údajov. V prípade, že si Klient alebo Potenciálny klient vyberie túto možnosť, osobné údaje sa automaticky spracúvajú v informačnom systéme Spoločnosti.

10.15.  Každá dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek písomne požiadať oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jej osobných údajov; to neplatí v prípadoch, kedy je oprávnený subjekt povinný uchovávať osobné údaje dotknutej osoby bez súhlasu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.

10.16.  Klient berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje webovej stránke - poistnej kalkulačke uvádzať správne, úplne  a pravdivé osobné údaje, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene vo svojich osobných údajoch. Klient potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Klient alebo Potenciálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje aktualizovať a nesie plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

10.17.  Záujemca môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu poskytovateľa: www.poisti.sk, prípadne písomne prostredníctvom doporučeného listu zaslaného na adresu sídla Spoločnosti uvedené v záhlaví VOP.

10.18. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť Zmluvu za neplatnú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu. O takomto postupe bude Záujemca informovaný. Záujemca berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže Zmluva platne vzniknúť.

10.19.  Portál prevádzkovateľa využíva tzv. cookies, tým uľahčuje používanie webových stránok a zlepšuje ich funkčnosť a výkon. V podstate ide o malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok.

a) Klient - dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, využívanie cookies zakázať, to znamená, že neakceptuje cookies, a tým nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.

b) Prevádzkovateľ v súlade s bodom 9.3.4 týchto obchodných podmienok je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov výhradne pre účely evidencie prístupu na stránky portálu. IP adresy nie sú poskytnuté tretím osobám a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu.

10.20. Klient alebo Potenciálny klient má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Klient alebo Potenciálny klient na základe písomnej žiadosti má právo u Spoločnosti namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, ako aj voči využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v § 19 až §25 a ďalších zákona o ochrane OÚ.  

 

 • Článok XI
 • Záverečné ustanovenia

11.1. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú časť, je neplatnou iba táto časť, pokiaľ z povahy právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

11.2.  Tieto VOP sú platné a účinné od 25.05.2018. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť, doplniť, alebo nahradiť novým znením VOP, a to ich zverejnením na Webovej stránke – portáli Spoločnosti.