Ako postupovať pri poistnej udalosti

– Ak prišlo ku škode na vozidle, vozidlách, alebo majetku ste povinný volať políciu, ak škoda presahuje 10 násobok minimálnej mzdy, pri škodách na zdraví vždy,

– Radíme Vám si opätovne preštudovať príslušné Všeobecné poistné podmienky, ktoré sú súčasťou každej poistnej zmluvy, buď v tlačenej, alebo v digitálnej forme,

– Základnou povinnosťou poisteného je poistnú udalosť bezodkladne ohlásiť príslušnej poisťovni na predpísanom tlačive a priložiť potrebné doklady, ktoré máte k dispozícii. Zákon ukladá povinnosť urobiť tak do 15 dní od vzniku škody na Slovensku, resp. do 30 dní od vzniku škody v zahraničí,

– Pred začatím odstraňovania následkov vzniknutej škody  na vozidle je potrebné preukázať poisťovni rozsah škody, nie len na vozidle poškodeného, ale aj na vozidle škodcu,

– V prípade, že škoda bola spôsobená Vám, vyžiadajte si od škodcu jeho osobné údaje, údaje o vozidle  a údaje, v ktorej poisťovni má  uzatvorené povinné zmluvné poistenie a číslo jeho poistnej zmluvy, to všetko spíšte v doklade Záznam o škodovej udalosti,

– Nahláste údaje o nehode asistenčnej službe poisťovni škodcu (ak ste škodu spôsobili Vy, nahláste to svojej poisťovni, ak niekto spôsobil škodu Vám je potrebné nahlásiť to v poisťovni škodcu väčšinou telefonicky, ale aj telefonicky),

– V prípade škody v zahraničí vždy nahláste škodovú udalosť na polícii v mieste vzniku  udalosti a poisťovni písomne doložte výsledky šetrenia polície v úradnom preklade do slovenského jazyka.

– Za účelom kvalitnej a rýchlej likvidácie Vašej škodovej udalosti odovzdajte prosím bezodkladne všetky dokumenty, ktoré si poisťovňa od Vás vyžiada (väčšinou je k Záznamu škodovej udalosti potrebné doložiť aj platný vodičský preukaz, technický preukaz, v ojedinelých prípadoch aj osvedčenie o technickej kontrole).

.

! ! !   Postupujte vždy v súlade s pokynmi poisťovne   ! ! !