Rozdelenie evidenčných čísel

Evidenčné číslo

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované.  Písmená a číslice sú čiernej farby na bielom podklade.

 alebo 

 

Evidenčné číslo na žiadosť držiteľa vozidla môže byť vozidlu pridelené aj EČ obsahujúce 5 písmen, 4 písmená a 1 číslicu na konci alebo 3 písmená a dvojicu číslic na konci. Písmená a číslice sú čiernej farby na bielom podklade.

 alebo 

 

Evidenčné číslo cudzích zastupiteľských úradov na území SR, tvorí dvojica písmen EE a päť číslic. Písmená a číslice sú žltej farby na modrom podklade.

 alebo 

 

Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území SR a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou, tvorí dvojica písmen ZZ a päť číslic. Písmená a číslice sú žltej farby na modrom podklade.

 alebo 

 

Osobitné evidenčné číslo

Osobitné evidenčné číslo Policajného zboru a ministerstva vnútra, tvorí písmeno P a päť číslic. Písmená a číslice sú žltej farby na modrom podklade.

 alebo 

 

Osobitné evidenčné číslo Ministerstva obrany SR a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, tvorí dvojica a pätica číslic. Písmená a číslice sú žltej farby na modrom podklade.

 alebo 

 

Zvláštne evidenčné číslo

Zvláštne evidenčné čísloktoré sa prideľuje len jednotlivo dovezeným vozidlám, ktorým pri vstupe na územie SR nebola schválená technická spôsobilosť a vozidlám, ktoré nie sú schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách, ale sú používané na poľnohospodárske alebo lesné práce, obsahuje v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku 5 číslic, za písmenom „C“ sa môže uviesť aj ďalšie písmeno. Písmená a číslice sú zelenej farby na bielom podklade.

 

Zvláštne evidenčné číslo pre historické vozidlá, tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch. Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané a v druhom riadku sa uvádza písmeno H a tri číslice alebo ďalšie písmeno. Písmená a číslice sú červenej farby na žltom podklade.

https://poisti.sk/uploads/editor/images/E%C4%8CV%208.jpg

 

Zvláštne evidenčné číslo pre novovyrobené vozidlá, novokúpené vozidlá, ktoré ešte neboli evidované, alebo vozidlá používané na skúšobné jazdy, tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch. Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané a v druhom riadku sa uvádza písmeno M a tri číslice alebo ďalšie písmeno. Evidenčné číslo možno vydať len na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok. Písmená a číslice sú červenej farby na bielom podklade. 

https://poisti.sk/uploads/editor/images/E%C4%8CV%209.jpg

 

Zvláštne evidenčné číslo, ktoré sa môže prideliť len vozidlám, určeným na športové účely, tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch. Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané a v druhom riadku sa uvádza písmeno S a tri číslice alebo ďalšie písmeno. Evidenčné číslo možno vydať len na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok. Písmená a číslice sú modrej farby na bielom podklade.

https://poisti.sk/uploads/editor/images/E%C4%8CV%2010.jpg

 

Zvláštne evidenčné číslo, ktoré sa môže prideliť len vozidlám určeným na jednotlivý vývoz zo SR, tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch. Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané a v druhom riadku sa uvádza písmeno V a tri číslice alebo ďalšie písmeno. Na tabuľke s takýmto číslom sa vyznačuje doba jej platnosti a evidenčné číslo možno vydať len na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok. Písmená a číslice sú čiernej farby na žltom podklade.

https://poisti.sk/uploads/editor/images/E%C4%8CV%2011.jpg

 

Zvláštne evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje pracovným samohybným strojom a snežným skútrom, tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch. Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané a v druhom riadku sa uvádza písmeno Z a tri číslice alebo ďalšie písmeno. Na tabuľke s takýmto číslom sa vyznačuje doba jej platnosti. Písmená a číslice sú čiernej farby na zelenom podklade.