Informácie o fondoch SDS

V súčasnej dobe môže dôchodková správcovská spoločnosť spravovať 4 dôchodkové fondy, a to:

Dlhopisový dôchodkový fond (len dlhopisové a peňažné investície) = najnižšia miera rizika a najnižší predpokladaný výnos – garantovaný fond, je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych sporiteľov, ktorí očakávajú rovnomerný a postupný nárast hodnoty svojho majetku. Ak sporiteľ nie je ochotný znášať riziko poklesu hodnoty majetku, je tento fond vhodný aj preto, že dôchodková správcovská spoločnosť je zo zákona povinná garantovať hodnotu majetku a v prípade jeho poklesu musí spoločnosť doplniť majetok a vykompenzovať tak stratu sporiteľom z vlastných zdrojov. Investície sporiteľa tak sú v tomto fonde investované spoľahlivo a bezpečne, čomu však zodpovedá relatívne nižší výnos.

Zmiešaný dôchodkový fond (max. 50 % akcií) = vyvážená miera rizika a výnosov – negarantovaný fond, je riadený aktívne a z hľadiska svojej stratégie je momentálne podobný fondu Profit, pričom celkový podiel akcií vo fonde sa pohybuje na úrovni cca 40%. Investičnú stratégiu fondu sme upravili a rozšírili aj o alternatívne investície, ako sú napríklad realitné investície, drahých kovov, či investície do komodít. Investíciu do fondu je vhodné kombinovať s investovaním do dlhopisového garantovaného fondu, aby sa tak dosiahla potrebná diverzifikácia celkových dôchodkových úspor.

Akciový dôchodkový fond (min. 20% - max. 80% akcií) = najvyšší potenciál výnosu avšak vyššia miera rizika - negarantovaný fond, je riadený aktívne. Cieľový podiel akciových investícií predpokladáme na úrovni 50%-60%. Investície v tomto fonde smerujú predovšetkým do globálnych indexov, ako je napríklad MSCI All Country. Portfólio manažéri túto alokáciu do akcií priebežne upravujú v súlade s ich výhľadom na budúci vývoj trhu tak, aby bolo možné dosiahnuť dodatočný výnos pri prijateľnom riziku. Napriek tomu, fond Profit je svojím zameraním akciový fond, a preto je vhodný pre tých sporiteľov, ktorí sú ochotní akceptovať aj prípadný pokles hodnoty majetku s potenciálom na vyššie zhodnotenie, než ponúkajú konzervatívne stratégie. Sporitelia, ktorí majú záujem o tento fond môžu pri akceptovaní jeho rizika sporiť len v ňom. Tí, ktorí si chcú znížiť podstupované riziko, majú možnosť si svoju investíciu rozdeliť medzi dlhopisový dôchodkový fond a akciový dôchodkový fond.

Indexový dôchodkový fond (povinne až 100% akcií) = negarantovaný fond, tento fond je riadený pasívne, takže iba kopíruje hodnotu stanovenej referenčnej hodnoty, ktorou je globálny akciový index MSCI All Country. Hodnota fondu môže výrazne kolísať, takže investícia do indexového fondu predstavuje potenciál na zaujímavé zhodnotenie, ale zároveň prináša aj riziko možnej straty. Preto vo všeobecnosti neodporúčame investovať všetky svoje dôchodkové úspory len do tohto fondu. Bezpečnejšie je celkovú investíciu si vhodne rozdeliť medzi dlhopisový dôchodkový fond a indexový dôchodkový fond, podľa osobných preferencií každého sporiteľa. Ako možný, aj keď extrémny, príklad uvádzame možnosť, že si sporiteľ doterajšie úspory nechá v dlhopisovom garantovanom fonde ale „nové“ peniaze bude sporiť v indexovom fonde.

 

Majetok v dôchodkových fondoch je oddelený od majetku DSS-ky a v prípade konkurzu DSS-ky nie je majetok dôchodkových fondov predmetom konkurznej podstaty DSS-ky.