Pravidlá SDS

Pri určení dôchodkového fondu je vhodné prihliadať na:

  • –   vek sporiteľa a predpokladanú dĺžku sporenia
  •    rizikový profil klienta

 

Sporiteľ môže mať uzatvorenú v rovnakom čase len jednu zmluvu o SDS a pritom sporiť:

  •    len v jednom fonde - zmeniť fond môže sporiteľ na základe zmeny zmluvy o SDS pri rešpektovaní pravidiel podľa zákona (po dosiahnutí veku 50 rokov), alebo
  •    v dvoch fondoch súčasne, z toho jeden musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

 

Povinný presun majetku do dlhopisového dôchodkového fondu:

  •    od 50. roku veku sporiteľa bude povinný prevod časti jeho majetku do dlhopisového garantovaného (pred 1.4.2012 konzervatívneho) dôchodkového fondu a to postupne každoročne 10% čistej hodnoty jeho majetku. Pokiaľ presun majetku nevykoná sporiteľ, je povinná ho vykonať DSS podľa zákona. Príspevky na SDS postúpené Sociálnou poisťovňou po dovŕšení 50 rokov veku je DSS povinná pripisovať len do dlhopisového garantovaného DF. Takto sa bude postupovať každý rok až do dovŕšenia 59 rokov veku sporiteľa kedy bude mať 100% čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde.