Výhody a nevýhody SDS

Výhody

 príspevky sporiteľov sú chránené prostredníctvom viacerých nezávislých inštitúcií ako sú Sociálna poisťovňa, Národná Banka Slovenska, audítor a depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

 zhromažďovanie príspevkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte, je vaším osobným majetkom.

 možnosť dobrovoľne prispievať na svoj osobný dôchodkový účet, ktoré môžu byť pravidelné alebo nepravidelné a v akejkoľvek výške,

 z dobrovoľných príspevkov si môže sporiteľ uplatniť daňovú úľavu do výšky 2% zo základu dane,

 možnosť rozhodnúť o investičnej stratégií, prostredníctvom výberu z viacerých dôchodkových správcovských spoločnosti a taktiež aj s dôchodkových fondov, ktoré tieto spoločnosti spravujú,

 po roku od uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, možnosť využiť bezplatného prestupu v rámci dôchodkových spoločností,

 v prípade úmrtia počas sporenia, sú príspevky na osobnom dôchodkovom účte súkromným majetkom, a preto sú aj predmetom dedenia,

 výška dôchodku závisí od výšky individuálnych odvodov o od obdobia platenia príspevkov, takzvaný zásluhový systém,

 individuálny účet možno kontrolovať cez internet,

 možnosť dostávať výpis s osobného dôchodkového účtu,

 zákonom je obmedzená výška odplaty za dôchodkového fondu a vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

 

Nevýhody

 prostriedky sú zhodnocované v konkurenčnom prostredí,

 odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a za správu dôchodkového fondu,

 poplatok pri prestupe, ak je prestup uskutočnený skôr ako rok od uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

 možnosť negarantovaných výnosov pri zhodnocovaní nasporených prostriedkov v negarantovaných fondoch.