Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.01.2020

Od 1. 1. 2020 sa za zamestnanca na účely zdravotného poistenia nepovažuje fyzická osoba, ktorá poberá

  • - príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy, alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku a
  • - príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku, alebo poberateľov invalidného dôchodku.

 Z týchto príjmov sa nebudú platiť odvody na zdravotné poistenie.

Uvedené sa vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.