Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.01.2021

Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa

Od 01.01.2021 v zmysle § 20 ods. 1 je povinnosťou zamestnávateľa, zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ (ďalej len "mesačný výkaz") výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že mesačné výkazy zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. mesačný výkaz napríklad  za obdobie 11/2020 zaslaný po 01.01.2021 má byť zaslaný v elektronickej forme.

Platiteľ poistného je povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné.

Forma, vzory a štruktúra výkazov preddavkov pre vykazovanie preddavkov na poistné zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva v časti Legislatíva a financovanie – Zdravotné poistenie.

  •  

13. aj 14. plat a odvod poistného na verejné zdravotné poistenie

Novelou  zákona č. 595/2003 Z. z. bolo vypustené ustanovenie § 5 ods. 7, písm. n) a o) , v súvislosti s oslobodením 13. a 14. platu od dane z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov. Tieto príjmy budú súčasťou   vymeriavacieho  základu na poistné na verejné zdravotné poistenie a budú sa z nich odvádzať preddavky na poistné.