Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.01.2011

 

1. definovanie zárobkovej činnosti
Novela zákona o zdravotnom poistení z avádza nový pojem „zárobková činnosť“, podľa ktorej sa za zárobkovú činnosť považuje činnosť vyplývajúca z právnych vzťahov a z ktorej príjem podlieha odvodovej povinnosti.

Podľa § 10b zákona č. 580/2004 Z. z. je zárobková činnosť definovaná ako:

 • a) právo na príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z.) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
 • b) dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z., okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, 
 • c) dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. 
 • d) dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. 
 • ea) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, 
 • eb) vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, 
 • ec) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, 
 • ed) podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, 
 • ee) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Odvodovej povinnosti nepodliehajú:

 • a) príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, t.j. sú od dane oslobodené alebo sa z nich daň vyberá zrážkovo,
 • b) príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta,
 • c) príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

2. Vymedzenie platiteľov poistného

ZAMESTNANEC
Zamestnancom je každá osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov s výnimkou príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vymeriavacím základom zamestnanca sú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti.)

Novela zákona o zdravotnom poistení nestanovuje minimálny preddavok zamestnanca, preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z vyplateného príjmu a odvádzajú sa aj z príkazných či iných obchodných zmlúv.

Podľa zákona o zdravotnom poistení je zamestnancom napríklad:

 • a) fyzická osoba v pracovnom pomere,
 • b) fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,
 • c) fyzická osoba v služobnom pomere,
 • d) ústavný činiteľ,
 • e) verejný ochranca práv,
 • f) predseda vyššieho územného celku,
 • g) starosta obce, starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,
 • h) poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
 • i) konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • j) člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • k) spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti,
 • l) pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 100 ods. 11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • m) fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,
 • n) riaditeľ štátneho podniku.

 

Podľa zákona o zdravotnom poistení je vymeriavacím základom zamestnanca jeho príjem zdaňovaný podľa § 5 zákona o dani z príjmov a to:

 • a) odstupné a odchodné,
 • b) náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť,
 • c) príspevok zo sociálneho fondu,
 • d) príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,
 • e) odmena podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv,
 • f) odmena vyplácaná pri pracovnom a životnom výročí,
 • g) odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,
 • h) plnenie poskytnuté zamestnávateľom pri prvom skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • i) odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.


ZAMESTNÁVATEĽ
Zamestnávateľom je každá osoba, ktorá vypláca fyzickej osobe príjem zo závislej činnosti, okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podľa zákona o zdravotnom poistení zamestnávateľom je napríklad pre:

 • a) fyzickú oso bu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere,
 • b) fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,
 • c) fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu,
 • d) ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv,
 • e) predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej časti mestská časť a pre primátora mesta mesto,
 • f) poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti mestská časť,
 • g) konateľa spoločnosť s ručením obmedzením,
 • h) člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, právnická osoba, v ktorej samosprávnych orgánoch je členom,
 • i) spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosť a to aj v prípade jedného spoločníka, ktorý súčasne je aj v právnom postavení zamestnávateľa,
 • j) komanditistu komanditnej spoločnosti spoločnosť,
 • k) člena družstva družstvo,
 • l) pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti vyšší územný celok alebo obec, ktorá zriadila zariadenie pestúnskej starostlivosti,
 • m) fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, ústav,
 • n) riaditeľa štátneho podniku štátny podnik,
 • o) likvidátora a správcu konkurznej podstaty, tento likvidátor a správca konkurznej podstaty, ktorí sú si zároveň v právnom postavení zamestnávateľa,
 • p) člena dozornej rady, člena správnej rady, člena štatutárneho orgánu, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby právnická osoba, pre ktorú túto funkciu vykonávajú.

SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA
Samostatne zárobkovo činnou osobou je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila plnoletosť a má príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je 14% podielu základu dane podľa zákona o dani z príjmov, ktorý si určil poistník a ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a koeficientu 2,14.

Podľa zákona o zdravotnom poistení je samostatne zárobkovo činnou osobu fyzická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti napríklad:

 • a) má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • b) má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • c) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • e) vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
 • f) vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • g) vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • h) vykonáva činnosť obchodného zástupcu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • i) vykonáva činnosť znalcov a tlmočníkov podľa osobitného predpisu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • j) vykonáva činnosť sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu, ktoré nie sú živnosťou, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • k) vykonáva činnosť pracovného asistenta podľa osobitného predpisu.

DOBROVOĽNE NEZAMESTNANÁ OSOBA TZV. SAMOPLATITEĽ
Dobrovoľne nezamestnanou osobu je fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani poistencom štátu.

Novelou zákona o zdravotnom poistení dochádza k zmene výpočtu výšky minimálnych preddavkov, a to konkrétne: 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy a taktiež sa mení minimálny základ, ktorý bude rovnaký ako pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Do vymeriavacieho základu sa budú zahŕňať príjmy týchto osôb dosiahnuté v rozhodujúcom období, ktoré podliehajú dani y príjmu (napr. dosiahnuté kapitálové príjmy ako aj príjmy z dividend).

POISTENEC ŠTÁTU
Zásadná zmena, ktorú prináša novela zákona o zdravotnom poistení je zrušenie hranice pre dosiahnutie príjmu, ktorá mala vplyv na oslobodenie od platenia preddavkov.

Poistencom štátu podľa zákona o zdravotnom poistení je:

 • a) nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 26 roku veku, ktorá študuje na prvej vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, štúdium ktorého, podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem externej formy štúdia,30) poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia,
 • b) fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu,31) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu32) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
 • c) fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok,33)
 • d) fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
 • e) fyzickú osobu, ktorá je invalidná34) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,35)
 • f) obvineného vo väzbe7) alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody8), obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,
 • g) fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb5) celoročne,
 • h) zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • i) fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,36)
 • j) fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
 • k) fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu37) alebo opatruje blízku osobu,38) ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb39) alebo v zdravotníckom zariadení;40)
 • l) manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
 • m) fyzickú osobu,
  • 1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,41)
  • 2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
  • 3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu43) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu44) aj po tomto dni,
 • n) fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi a fyzickú osobu, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze,45)
 • o) fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,46)
 • p) cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,6)
 • q) azylanta,4)
 • r) fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
 • s) fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu,47)
 • t) študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov,
 • u) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.21)

  Na základe novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1.1.2011 je nezaopatrené dieťa, ktoré dosiahlo 26 rokov veku k 31.decembru 2010 povinné do 31. januára 2011 splniť si oznamovaciu povinnosť podľa § 23 tohto zákona, t.j. štát prestáva byť platiteľom poistného za nezaopatrené dieťa, do zdravotnej poisťovne sa prihlási ako tzv. samoplatiteľ do 31.1.2011, ak nemá iného platiteľa poistného. 

 

3. Zmeny v doručovaní výkazov nedoplatkov
Zdravotná poisťovňa doručuje výkaz nedoplatkov doporučenou zásielkou s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.

Zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov podľa zákona o zdravotnom poistení doručuje:

 • a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
 • b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
 • c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinnosti.

Podľa § 17 ods. 5 zákona o zdravotnom poistení sa výkaz nedoplatkov považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ nebola prevzatá adresátom, považuje sa za doručenú dňom, keď bola zásielka vrátená zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 

4. Čerpanie neplateného voľna
V období kedy zamestnanec bude čerpať neplatené voľno v zmysle § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení sa novelou zákona účinnou od 1.1.2011 nebude považovať za zamestnanca.

Táto osoba v prípade, že nemá iného platiteľa poistného je povinná sa v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ.


5. Zmena obdobia platenia preddavkov na verejné zdravotné poistenie
Samostatne zárobkovo činná osoba odvádza preddavky od 1.1.2011 do 31.12.2011 vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane a koeficientu 2,14 dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

 

6. Povinnosti vyplývajúce z príjmov z prenájmu
Poistenci, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti sa budú musieť v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samostatne zárobkovo činné osoby do 31. januára 2011.

Osoby, ktoré sú už v zdravotnej poisťovni registrované ako samostatne zárobkovo činné osoby sa nemusia opätovne registrovať.

Na prihlásenie poistenca v zdravotnej poisťovni, ktorý má príjem z prenájmu je potrebné predložiť tlačivo „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“ v minulosti (Prihláška platiteľa poistného).

V prípade, že ide o začínajúceho živnostníka z dôvodu príjmov z prenájmu, je potrebné vyplniť aj tlačivo – Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie a určiť si výšku preddavkov na kalendárny rok 2011.

Novelou zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.5.2011 poistenci, ktorí sa v období od 01.01.2011 zaregistrovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, z dôvodu príjmov z prenájmu boli povinní  odhlásiť sa z verejného zdravotného poistenia ku dňu 30.4.2011 ako SZČO. Túto povinnosť bolo potrebné si splniť do 31.5.2011.

Na odhlásenie  platiteľa poistného z titulu z  príjmu z prenájmu  v zdravotnej poisťovni, je potrebné predložiť tlačivo "Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Odhlásiť sa je možné osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste zdravotnej poisťovne alebo požadované tlačivo zaslať poštou na adresu ktoréhokoľvek kontaktného miesta.

 

7. Preddavky vyplývajúce z príjmov z prenájmu
Poistenec, ktorý bol evidovaný v zdravotnej poisťovni ako SZČO aj pred 01.01.2011 odvádza preddavky v roku 2011 z ročného zúčtovania za rok 2009.

Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 €.

Poistenec, ktorý je evidovaný v zdravotnej poisťovni iba ako SZČO z dôvodu príjmov z prenájmu od 01.01.2011, platí preddavky najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu.

Poistenec, ktorý doteraz nebol v zdravotnej poisťovni evidovaný ako SZČO a má príjmy z prenájmu a je zároveň zamestnancom si môže sám určiť výšku preddavkov, ktorá môže byť aj 0 EUR.

Prípadný preplatok/nedoplatok bude predmetom ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011.

Novelou zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.5.2011 poistenci, ktorí sa v období od 01.01.2011 zaregistrovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, z dôvodu príjmov z prenájmu boli povinní  odhlásiť sa z verejného zdravotného poistenia ku dňu 30.4.2011 ako SZČO. Túto povinnosť bolo potrebné si splniť do 31.5.2011.

Preddavky z titulu z príjmu z prenájmu uhradené  v  období od januára 2011  do apríla 2011, zdravotná poisťovňa platiteľovi nevráti. Vysporiadajú sa v ročnom zúčtovaní za rok 2011, ktoré  za Vás vypracuje zdravotná poisťovňa v budúcom kalendárnom roku.

Poznámka: Odvodovej povinnosti budú podliehať len príjmy z prenájmu dosiahnuté v danom kalendárnom roku prevyšujúce ročne 500 EUR.

 

8. Preukazovanie invalidity
Na účely zákona o zdravotnom poistení sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba, ktorá je:

 • a) uznaná za invalidnú
 • b) ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.

Preukazovanie invalidity pre účely verejného zdravotného poistenia:

 • a) fyzická osoba preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jej telesnej schopnosti, duševnej schopnosti alebo zmyslovej schopnosti rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia alebo rozhodnutím príslušného úradu,
 • b) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) sa preukazuje preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.