Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.05.2011

Novela zákona 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) účinná od 1.5.2011 priniesla zmeny, ktoré sa týkajú napríklad platenia poistného z príjmov z prenájmu, zmeny s vykonaním ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie a pod.

 

1. Zárobková činnosť
V novele zákona o zdravotnom poistení došlo k vyňatiu príjmu z prenájmu, to zn., že  poistenci, ktorí oznámili príslušnej zdravotnej poisťovni, že sa stali platiteľmi poistného – samostatne zárobkovo činné osoby  na základe príjmu z prenájmu, sú povinný oznámiť zdravotnej poisťovni do 31.mája 2011 ukončenie vyššie uvedeného platiteľa poistného a to k 30.4.2011.

Ukončenie SZČO môže vykonať poistenec na základe dokladu Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

 

2. Platiteľ poistného - zamestnanec
Novela zákona o zdravotnom poistení uvádza  aj zmeny v definícii zamestnanca. Zamestnanec, ktorý nepoberá príjem počas pracovného pomeru, napríklad z dôvodu že má neplatené voľno, absenciu, prípadne poberá rodičovský príspevok, v týchto dňoch sa nepovažuje za zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný ukončiť kategóriu 2-zamestnanie iba na účely verejného zdravotného poistenia.

 

3. Platiteľ poistného - štát
Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa od ukončenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 26. roku veku, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie.

Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Na účely zdravotného poistenia sa za nezaopatrené dieťa bude považovať osoba, ktorá

  • - študuje na dennej forme alebo na externej forme do dovŕšenia 26 roku veku
  • - nerieši sa štandardná dĺžka štúdia
  • - rozhodujúce bude priznanie akademického titulu

Po dovŕšení 26 roku veku sa za nezaopatrené dieťa považuje osoba do 30 rokov veku, ktorá

  • - študuje na vysokej škole iba v dennej forme štúdia
  • - nerieši sa štandardná dĺžka štúdia
  • - rozhodujúce bude priznanie akademického titulu

 

4. Preddavok na poistné
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa nevykonalo ročné zúčtovanie poistného (vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011 v roku 2012, a ďalej), platí preddavky v nasledujúcom kalendárnom roku najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 a 11 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; minimálny preddavok na rok 2012 je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby - 47,58 €.

 

5. Výkaz nedoplatkov
Výkaz nedoplatkov obsahuje poučenie, v ktorom sú uvedené možnosti podania námietky.

Proti výkazu nedoplatkov je možné podať do príslušnej zdravotnej poisťovne písomné námietky do 15 dní odo dňa doručenia platiteľovi poistného (do 30.4.2011 bolo možné podať námietky do 8 dní).

 

6. Ročné zúčtovanie poistného
InformácieO ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 po prvýkrát budú vykonávať zdravotné poisťovne.

Termín na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011 je 30.9.2012; resp. 31.10.2012, ak poistenec mal posunutý termín na podanie daňového priznania.

Na vykonanie ročného zúčtovania poistného použije zdravotná poisťovňa údaje podľa dokladov, ktoré predložia platitelia poistného a ktoré budú slúžiť na výpočet preddavku na poistné a zároveň na ročné zúčtovanie.

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31.mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, všetky údaje potrebné pre určenie preddavkov na poistné pre vykonanie ročného zúčtovania poistného, môže zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné z priemernej mesačnej mzdy.

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31.mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, všetky údaje potrebné pre určenie kategórie poistenca ako platiteľa poistného, zdravotná poisťovňa zaeviduje kategóriu samoplatiteľ.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa zašle do 30.septembra písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného a to zamestnávateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe a samoplatiteľovi.

Oznámenie obsahuje údaje o výške preplatku, vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, výške preddavku na poistné.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho v lehote do 30.septembra zamestnávateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe a samoplatiteľovi.

Výkaz nedoplatok obsahuje aj údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a to najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov a údaje o vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, výške preddavku na poistné.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení (preplatok) môže platiteľ poistného alebo poistenec podať nesúhlasné stanovisko do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému vo výkaze nedoplatkov (nedoplatok)môže platiteľ poistného alebo poistenec podať námietky do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Platiteľ poistného je povinný odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom.

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní, platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov, povinnostiach pri ročnom zúčtovaní sa budú odvádzať od vyhlášky, ktorú vydá Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

7. Vykazovanie poistného
Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac. V mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný uviesť skutočnú výšku príjmu, ktorý bol vyplatený zamestnancovi. Ak má zamestnávateľ troch a viac zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 

8. Oznamovacie povinnosti
Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.“

 

9. Povinnosti platiteľa poistného
Platiteľ poistného je povinný písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa ako je napr. neplatené voľno, absencia, prípadne ak zamestnanec poberá rodičovský príspevok.

V prípade, ak oznamuje zamestnávateľ platiteľa poistného štát, napr. fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské, je potrebné zmenu oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Ak má platiteľ poistného troch a viac zamestnancov, je povinný zmenu platiteľa oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 

10. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011
Pokuta sa neukladá poistencom, ktorý dovŕšili k 31.decembru 2010 alebo v priebehu roka 2011 až do účinnosti tejto novely vek 26 rokov a stali sa podľa novely účinnej od 1.1.2011 samoplatiteľmi.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2011  fyzickým osobám, ktoré platili z príjmu z prenájmu preddavky. Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, je zdravotná poisťovňa povinná tento preplatok vrátiť.

Fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa novely zákona účinnej od 1.1.2011, na základe príjmu z prenájmu a platila preddavky je povinná splniť povinnosť a do 31.mája 2011 oznámiť zmenu platiteľa a ukončiť živnosť na základe tlačiva - Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Poistencom – študentom, ktorí sa na základe novely zákona účinnej od 1.1.2011 považovali za samoplatiteľov, ak dovŕšili vek 26 rokov, je zdravotná poisťovňa povinná v roku 2012 za rok 2011 vykonať ročné zúčtovanie poistného, a v prípade ak bude výsledkom ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa je povinná ho vrátiť.