Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.08.2011

Novela zákona 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) účinná od 1.8.2011 predovšetkým určuje povinnosti rôznych úradov a zdravotných poisťovní v súvislosti s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia. Určuje elektronickú komunikáciu medzi Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a zdravotnými poisťovňami.

 

1. Európsky preukaz 
Zdravotnej poisťovni sa umožňuje, aby európsky preukaz vydala poistencovi na druhú stranu národného preukazu poistenca. V prípade vydania kombinovaného preukazu, sa poistenec môže pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukázať nielen preukazom poistenca, ale aj európskym preukazom. Lehota na vydane kombinovaného preukazu poistenca (z jednej strany národný a z druhej strany európsky preukaz) je do piatich dní od potvrdenia prihlášky na verejné zdravotné poistenie. V prípade straty kombinovaného preukazu zdravotná poisťovňa, a.s. vydá preukaz do 30 dní od podania žiadosti.

 

2. Zmeny pri oznamovacích povinnostiach poistencov 
Nakoľko lehota na vrátenie preukazu poistenca do 8 kalendárnych dní je výrazne obmedzená dvoma sviatkami (1. január a 6. január) a v kombinácii s víkendom nie je postačujúca z uvedeného dôvodu novela zákona o zdravotnom poistení rieši aj tento problém a preto je postačujúce, ak poistenec podá preukaz poistenca na poštovú prepravu v posledný deň.

 

3. Zmeny u zamestnancov 
Za zárobkovú činnosť sa nepovažuje príjem z odchodného u policajtov a vojakov a výsluhový príspevok a rekreačná starostlivosť u policajtov a vojakov. Toto platí aj „spätne“ pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa zavádza 8 dňová lehota pre povinnosť poistenca ktorý je zamestnancom  oznámiť zamestnávateľovi údaje rozhodujúce pre určenie platiteľa poistného, t.j. či je alebo nie je poistencom štátu (poberanie dôchodku, študent, rodičovský príspevok, PN a pod.) a pre výšku sadzby poistného (invalid, preukaz ZŤP). Povinnosť oznamovať tieto skutočnosti bola aj doteraz, ale nebola stanovená lehota na tieto oznamovacie povinnosti. Tieto skutočnosti je poistenec, ktorý je zamestnancom povinný oznámiť aj do 8 dní po vzniku zamestnania.

 

4. Zmeny u poistencov štátu
Fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok z iného členského štátu, môže mať v zdravotnej poisťovni v SR platiteľa poistného štát, ak v danom členskom štáte Európskej únie nie je zdravotne poistená. Za poistenca štátu sa považuje aj:

  • - zahraničný študent z iného členského štátu,
  • - zahraničný študent študujúci na škole v SR na základe medzinárodnej zmluvy
  • - žiak alebo študent, ktorý je „Slovákom žijúcim v zahraničí“ a študujúcim na škole v SR

V osobnom rozsahu verejného zdravotného poistenia boli novelou zákona o zdravotnom poistení doplnené aj podmienky vzniku poistného vzťahu na území SR, a to v prípade ak študent nemá trvalý pobyt na území SR a je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v SR môže byť poistený vo verejnom zdravotnom systéme v SR. Poistenec je povinný predložiť doklad, v ktorom je uvedený status „Slovák žijúci v zahraničí“ + potvrdenie o návšteve školy na území SR.

 

5. Zoznam dlžníkov
Ak sa poistenec nachádza v zozname dlžníkov, ktorý zverejňuje zdravotná poisťovňa na internete, má nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V zozname dlžníkov sa budú uvádzať iba dlžníci, ktorých nedoplatok je vyšší ako 10 eur. Do zoznamu sa nedostane osoba, za ktorú nezaplatil poistné zamestnávateľ. Zdravotná poisťovňa je povinná vydať na žiadosť poistenca alebo platiteľa poistného potvrdenie o stave pohľadávok evidovaných zdravotnou poisťovňou voči žiadateľovi. Podľa prechodného ustanovenia sa zoznamy dlžníkov uverejnia prvýkrát v októbri 2011.

 

6. Povinnosti zdravotnej poisťovne
Zdravotná poisťovňa v zmysle novely môže vydať potvrdenie písomnou formou ale aj elektronickou formou, ktorá má v zmysle zákona obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby.

 

7. Výkaz nedoplatkov
Zdravotné poisťovne si môžu uplatniť poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov, poplatok nesmie presiahnuť sumu 10 EUR.