Návod ako uzatvoriť poistenie

Verejné zdravotné poistenie "ďalej len VZP"

 

 

 • Doklady potrebné na vyplnenie prihlášky podľa typov poistencov:
 •  
 • a) Novorodenec
 • - Občiansky preukaz (OP), prípadne cestovný pas (CP) zákonného zástupcu
 • - Rodný list dieťaťa
 •  
 • b) Osoba, ktorá sa prehlasuje z inej zdravotnej poisťovne
 • - Občiansky preukaz (OP), prípadne cestovný pas (CP) poistenca alebo zákonného zástupcu
 •  
 • c) Cudzinec, s trvalým pobytom mimo územia EÚ, ktorý je na území SR zamestnaný alebo SZČO
 • - Doklad o udelení pobytu na území SR s uvedením rodného čísla
 • - Pracovná zmluva, oprávnenie na vykonávanie SZČO (živnostenský list)
 •  
 • d) Cudzinec, ktorý získal povolenie na trvalý pobyt na území SR
 • - Povolenie na trvalý pobyt vydané cudzineckou políciou
 •  
 • e) Cudzinec s trvalým pobytom v inom člen. štáte EÚ, kt. je na území SR zamestnaný, alebo SZČO
 • - Pracovná zmluva, oprávnenie na vykonávanie SZČO (živnostenský list)
 •  
 • f) Cudzinec – študent
 • - Potvrdenie o návšteve školy
 • - Doklad z MŠVVaŠ SR, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a záväzkov, ktorými je SR viazaná