Návrat zo zahraničia

V prípade, ak ste ukončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo dlhodobý pobyt v zahraničí (v inom členskom štáte alebo v niektorej z tretích krajín), alebo ste prestali spĺňať podmienky určené pre nezaopatrených rodinných príslušníkov (NRP), vzniká vám verejné zdravotné poistenie na Slovensku V tomto prípade je potrebné do 8 dní od návratu na Slovensko podať prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia spolu s príslušnými dokladmi:

 • Zamestnanie
 • - doklad preukazujúci dátum zániku zamestnania v inom členskom štáte / tretej krajine,
 • - doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia v inom členskom štáte.
 •  
 • SZČO
 • - doklad preukazujúci dátum zániku samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte / tretej krajine,
 • - doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia v inom členskom štáte.
 •  
 • Bydlisko v inom členskom štáte
 • - doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia v inom členskom štáte
 • - doklad preukazujúci deň návratu z dlhodobého pobytu zo zahraničia (tretej krajiny)
 •  
 • Nezaopatrený rodinný príslušník (NRP)
 • - rodný list / sobášny list 
 • - doklad preukazujúci zánik zárobkovej činnosti nositeľa
 • - doklad preukazujúci nezaopatrenosť 
 • - doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia nositeľa resp. NRP v inom členskom štáte
 •  
 •  
 • Zoznam členských štátov
 • 1. Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko
 • 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island
 • 3. Švajčiarska konfederácia
 •  
 • Zoznam tretích krajín
 • Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.
 •  
 • Aké doklady akceptuje zdravotná poisťovňa
 • - Zamestnanie - pracovná zmluva s uvedeným koncom pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď potvrdená zamestnávateľom, potvrdenie od zamestnávateľa, zápočtový list, výplatná páska, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný zdravotnou poisťovňou
 • - SZČO - potvrdenie o ukončení SZČ, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný zdravotnou poisťovňou
 • - Bydlisko v inom členskom štáte - doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce  zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný zdravotnou poisťovňou
 •  
 • Za nezaopatreného rodinného príslušníka sa považuje:
 • 1. nezaopatrené dieťa,
 • 2. manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
 • 3. manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
 • 4. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,
 • 5. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,
 • 6. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
 • 7. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom
 • 8. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je nezaopatrené dieťa 
 •  
 • Aký doklad preukazuje nezaopatrenosť rodinného príslušníka
 • 1. nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) – potvrdenie o návšteve školy v prípade dieťaťa, ktoré ukončilo povinnú školskú dochádzku
 • 2. manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku – doklad o poberaní rodičovského príspevku
 • 3. manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov – rodný list dieťaťa
 • 4. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti – potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • 5. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok – rozhodnutie o nepriznaní starobného dôchodku  
 • 6. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok – rozhodnutie o nepriznaní invalidného dôchodku 
 • 7. - manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom
 • 8. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je nezaopatrené dieťa – potvrdenie o návšteve školy