Zmena zdravotnej poisťovne

 • Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Podať on-line prihlášku do zdravotnej poisťovne
 •  
 • Príklad:
 • Ak si prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne podáte 15.11.2020, poistencom vami vybranej zdravotnej poisťovne sa stanete od 01.01.2022. Ak by ste však prihlášku na zmenu podali 01.10.2021, zmena zdravotnej poisťovne, v takom prípade prebehne až k 01.01.2023.

 

Základné rozdelenie platiteľov zdravotného poistenia:

Dôležitým údajom je aj informácia, kto za vás zdravotné poistenie platí aktuálne (kto je tzv. platiteľom poistného). 

 • - Zamestnanci - Za zamestnanca odvádza zdravotné poistenie priamo zamestnávateľ. Odvody do zdravotnej poisťovne sa vyrátavajú automaticky a prehľad týchto odvodov si zamestnanec môže pozrieť každý mesiac priamo vo svojej výplatnej páske.
 • Podnikatelia a firmy - Táto skupina poistencov je povinná odvádzať do zdravotnej poisťovne takzvané preddavky. Tie sa vyrátavajú každý rok podľa určeného vzorca. Výšku preddavkov určuje štát, resp. je určená výsledkom ročného zúčtovania.
 • Samoplatitelia - sú fyzické osoby, ktoré preddavky na zdravotné poistenie uhrádzajú zdravotnej poisťovni sami.
 • - Poistenci štátu - Do tejto skupiny patria všetci poistenci, za ktorých zdravotné poistenie platí štát. Štát platí zdravotné poistenie za všetkých dôchodcov, nezamestnaných, deti, osoby na materskej, alebo osoby poberajúce rodičovský príspevok.
 •  
 • - Za neplnoleté osoby (deti do 18 rokov), podáva prihlášku rodič, alebo zákonný zástupca
 • - Pri podávaní prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne vám však stačí vedieť, či ste zamestnaní, podnikáte, alebo ste na dôchodku či materskej dovolenke.

 

Doklady potrebné pre zmenu zdravotnej poisťovne

K prihláške poistenca do zdravotnej poisťovne je potrebné doložiť kópie dokladov ako:

 • - občiansky preukaz (len v špecifických pripadoch),
 • - rodný list dieťaťa,
 • - občiansky preukaz zákonného zástupcu, alebo splnomocnenej osoby (len v špecifických pripadoch),
 • - splnomocnenie na právne úkony.

Zmenu zdravotnej poisťovne nezabudnite oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Ak je platiteľom štát, nie je potrebné to oznamovať nikde.

Podať on-line prihlášku do zdravotnej poisťovne